Konkurs za najlepše kose Srbije 2023.

Pravila konkursa:
Kompanija Biomelem d.o.o. iz Beograda, Humska 14, matični broj 06172431 (u daljem tekstu ”Organizator”) je organizator konkursa pod nazivom “ Najlepše kose Srbije 2023” (u daljem tekstu „Konkurs“), a koji će se sprovesti po ovde utvrđenim i definisanim pravilima (u daljem tekstu „Pravila“).
1. Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom: „Najlepše kose Srbije 2023” u cilju promocije Biomelem proizvoda i povećanja prodaje.
2. Konkurs se organizuje i realizuje putem Facebook i Instagram stranica Organizatora, a proglašenje pobednika Konkursa će biti izvršeno na način i u rokovima propisanim u Pravilima.
3. Konkurs nije ni na koji način povezan, sponzorisan ili promovisan od strane društvenih mreža Facebook i Instagram, koje se spominju u pravilima. Ova pravila Konkursa (dalje: Pravila) biće objavljena na sajtu organizatora.
4. PRAVO UČESTVOVANJA
Konkurs se organizuje i realizuje za područje Republike Srbije i otvoren je za sva isključivo punoletna fizička lica koja su državljani Republike Srbije, imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, nalaze se na teritoriji Republike Srbije i korisnici su Facebook-a ili Instagram-a (u nastavku „Učesnici“).
Uslov za učestvovanje na konkursu je kupovina dva Biomelem proizvoda.
Zaposleni i članovi uže porodice zaposlenih kod Organizatora ili Tehničke podrške ili bilo koje druge osobe povezane sa ovim Konkursom ne mogu učestvovati u Konkursu. Učesnici Konkursa ne mogu biti pravna lica.
5. TRAJANJE KONKURSA
Konkurs se održava u periodu od: 01.04.2023 – 25.12.2023. godine. Proglašenje pobednika konkursa objavljuje se na Facebook i Instagram stranicama i zvaničnom sajtu Organizatora.
Prijavljivanje za svaki mesec se završava poslednjeg dana u mesecu u 23:59, izuzev poslednjeg meseca, kada se konkurs završava 24.12.2023. u 23:59, što znači da objave pristigle nakon ovog vremena neće biti uzete u obzir.
Svakog meseca će se birati po jedna mesečna pobednica koja će dobiti mesečnu nagradu i ući u veliko finale, koje će se održati u decembru. Mesečne pobednice biće proglašene u roku od pet dana od završetka prijavljivanja na Facebook i Instagram stranicama i zvaničnom sajtu Organizatora.
6. MEHANIZAM KONKURSA
Da bi lice steklo pravo da učestvuje na konkursu, potrebno je da tokom perioda trajanja konkursa poseti Facebook stranicu organizatora, pročita i prihvati pravila ovog Konkursa koja će biti na Facebook stranici Organizatora.
Prijavom za učestvovanje na ovom Konkursu smatra se da je svaki učesnik/ca pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo/la u celosti i dao/la saglasnost za učestvovanje na Konkursu i korišćenje ličnih podataka na način opisan u ovom Konkursu.
Za učešće na Konkursu neophodno je da potencijalni učesnici:
• kupe dva Biomelem proizvoda u prodajnom objektu kompanije dm drogerie markt.
• na FACEBOOK-u: zaprate i lajkuju zvaničnu stranicu Organizatora, pošalju Organizatoru putem privatnih poruka lične podatke (ime, prezime, datum rođenja, broj telefona, email) i sliku na kojoj se jasno vidi kosa.
• na INSTAGRAM-u: zaprate zvanični profil Organizatora, pošalju Organizatoru putem privatnih poruka lične podatke (ime, prezime, datum rođenja, broj telefona, email) i sliku na kojoj se jasno vidi kosa.
• pobednici su dužni da prilože na uvid fiskalni račun iz prodajnog objekta kao dokaz o kupovini Biomelem proizvoda.
Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom učešća na Konkursu bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka.
Učesnici Konkursa mogu sva pitanja u vezi sa Konkursom, kao i primedbe da proslede u inbox na Facebook stranici Organizatora.
7. VRSTE NAGRADA I DODELA NAGRADA
Na kraju Konkursa biće dodeljene nagrade.
Nagrade su:
– Glavna nagrada: produženi vikend u Hotelu Stara planina
– Mesečne nagrade: paket najpopularnijih Biomelem proizvoda u vrednosti od 10.000 dinara
Dodeljuje se jedna glavna i 8 mesečnih nagrada.
Nagrade će osvojiti učesnice za koje stručni žiri proceni da imaju najlepšu kosu.
Žiri će prvo, na osnovu poslatih slika, odabrati učesnice koje će ući u finale, gde će na svečanoj manifestaciji pred publikom učesnice biti odabrana pobednica Konkursa. Finalna odluka će biti doneta od strane žirija Organizatora. Imena nagrađenih će biti objavljena na zvaničnim Facebook i Instagram stranicama i zvaničnom sajtu Organizatora nakon održavanja svečane manifestacije.
Učesnici u toku trajanja Konkursa mogu poslati neograničen broj slika i mogu učestvovati i na svom Facebook i Instagram nalogu.
Učesnik može osvojiti samo jednu nagradu u toku trajanja Konkursa.
Nagrade će biti isporučene na adresu pobednika.
Učesnik koji je dao neistinite, netačne odnosno tuđe podatke gubi pravo na dalje učešće, odnosno u tom slučaju će biti diskvalifikovan, te ukoliko je bio u konkurenciji za nagradu, ona će biti dodeljena sledećem Učesniku, u skladu sa Pravilima.
Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka i biće diskvalifikovana od strane Organizatora.
Podaci o Učesnicima Konkursa koji su osvojili nagrade mogu biti objavljeni na Facebook stranici Organizatora kao i na bilo koji drugi način za koji Organizator eventualno smatra za shodno (uključujući i objavljivanje u svim medijima (elektronski, štampani, itd) dok traje konkurs i neposredno nakon završetka konkursa, a najkasnije do okončanja promocije Konkursa.
8. NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA
Organizator će kontaktirati finalistkinje putem Facebook, odnosno Instagram privatnih poruka u cilju pozivanja na svečano finale. Imena dobitnika biće objavljena na stranicama Facebook i Instagram profila Organizatora u postu napravljenom isključivo za dodelu nagrade, najkasnije 24 sata od proglašenja pobednika.
Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa nekim od finalistkinja, iz razloga koji ne ubrajaju u odgovornost Organizatora ili ukoliko dobitnik ne primi nagradu prilikom pokušaja dostave brzom poštom. Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne isporuči nagradu dobitniku nagrade u slučaju da dobitnik nagrade nije dostavio ispravne kontakt podatke.
Dobitnici nagrada će preuzeti nagrade prema unapred utvrđenom dogovoru putem društvenih mreža između njih i predstavnika Organizatora ili putem telefona koji su ostavili nakon što ih na društvenim mrežama kontaktira Organizator u skladu sa Pravilima. Prilikom preuzimanja nagrada dobitnik nagrade će se legitimisati odgovarajućom važećom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš).
Ukoliko nagradu nije moguće uručiti dobitniku nagrade, smatraće se da je isti odustao od nagrade i ona će biti dodeljena prvom narednom Učesniku, koji za to ispunjava uslove, a na način definisan ovim Pravilima. Ukoliko niti jedan od Učesnika ne ostvari pravo na nagradu – nagrada pripada Organizatoru.
Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili da nije punoletan nagrada će se dodeliti prvom sledećem Učesniku. Ukoliko ni sledeći učesnik ne ispunjava uslove iz ovog člana, nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku koji ispunjava uslove.
Ukoliko bilo koji od dobitnika postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli nagradu, u tom slučaju se nagrada dodeljuje prvom sledećem Učesniku. Ukoliko ni sledeći učesnik ne ispunjava uslove iz ovog člana, nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku koji ispunjava uslove.
Organizator Konkursa neće snositi odgovornost zbog nemogućnosti uručivanja nagrada i u tom slučaju će se smatrati da je dobitnik nagrade odustao od iste i ona će u tom slučaju biti dodeljena na prvom narednom Učesniku koji ispunjava uslove propisane Pravilima.
9. LIČNI PODACI
Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu, SMS poruke na mobilni telefon i telefonske pozive na fiksni broj telefona u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa, dok traje Konkurs i njegova promocija.
Učesnik pristaje da se podaci i materijali koji sadrže lične podatke i zapise, stave na raspolaganje Organizatoru, u toku konkursa ili na drugi način u vezi sa učešćem u konkursu, čuvaju, beleže i objavljuju i na drugi način obrađuju isključivo u skladu sa zakonom i ovim Pravilima i u svrhu učešća u programu i isključivo od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora, samo dok traje Konkurs i njegova promocija.
Svako lice koje učestvuje na Konkurs ima pravo da zahteva obaveštenje, stavljanje na uvid i/ili kopiju podataka koji se odnose njega i sva prava na osnovu uvida (ispravka, ažuriranje i drugo), kao i pravo da pristanak na obradu opozove u svakom trenutku tako što će poslati pisani zahtev na email adresu Organizatora office@biomelem.rs. U slučaju opoziva lični podaci tog Učesnika se brišu, a nakon podnošenja zahteva za opoziv taj Učesnik gubi pravo na dalje učešće na Konkursu. U slučaju nedozvoljene obrade ličnih podataka svaki Učesnik ostvaruje svoja prava u skladu sa pravnim propisima Republike Srbije.
10. DISKVALIFIKACIJA IZ PROGRAMA
Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili predstavljati zloupotrebu je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz konkursa i Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz konkursa i zanemari njihove ostvarene rezultate bez daljeg obrazloženja.
Registrovanje više različitih naloga za učešće na konkursu od strane jedne osobe je zabranjeno i može dovesti do eliminacije učesnika iz konkursa.
11. ISKLJUČENJE I OGRANIČENJE PROGRAMA
Organizator ne odgovara za štetu koju pretrpi dobitnik, a koja je prouzrokovana isključivom radnjom tog lica, kao i radnjama trećih lica za koje Organizator ne odgovara.
12. OPŠTE ODREDBE
Učesnici mogu postavljati pitanja u vezi sa konkursom putem privatnih poruka ili javno na Biomelem Facebook i Instagram stranicama.
Organizator će Učesniku koji je poslao upit dostaviti odgovor putem Facebook stranice organizatora ili Instagram profila javno ili u vidu privatne poruke u roku od najviše 1 (jednog) radnog dana.
Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju konkursa.
Učesnici će o eventualnom prekidu programa biti obavešteni putem Facebook stranice Organizatora https://www.facebook.com/biomeleminfo/.
Kompanija Biomelem obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestvovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane osobe koja na konkursu učestvuje.
Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu svaki učenik potvrđuje da je upoznat sa pravom Organizatora da pri realizaciji ovog konkursa ne prihvati ili ukloni sve komentare, tekstove, zapise, fotografije i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Biomelem promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).
Takođe, prijavom za učestvovanje na ovom konkursu svaki učesnik potvrđuje da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala (fotografija, i dr.) kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja može nastati usled (zlo)upotrebe podataka kao što su adresa stanovanja i kontakt telefona koji se prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika poklona, te da su učesnici obavešteni o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka mogu da opozovu, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.
U slučaju spora između Organizatora i učesnika nadležan je sud u Beogradu.
U Beogradu, 15. mart 2023. godine,
Biomelem d.o.o. Beograd

0
0
Korpa
Vaša korpa je prazna
Calculate Shipping