Pravila konkursa:

Kompanija Biomelem d.o.o. iz Beograda, Humska 14, matični broj 06172431 i kompanija Delhaize iz Beograda, Jurija Gagarina 14,  matični broj 17569171 (u daljem tekstu ”Organizatori”) su organizatori nagradnog konkursa pod nazivom “Moju zemlju srce bira” (u daljem tekstu „Konkurs“), a koji će se sprovesti po ovde utvrđenim i definisanim pravilima (u daljem tekstu „Pravila“).

 1. Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom: „Moju zemlju srce bira” u cilju promocije Biomelem proizvoda i turističkih lepota Srbije.
 2. Konkurs se organizuje i realizuje putem Facebook stranica Biomelema, a proglašenje pobednika Konkursa će biti izvršeno na način i u rokovima propisanim u Pravilima.
 3. Konkurs nije ni na koji način povezan, sponzorisan ili promovisan od strane društvene mreže Facebook, koja se spominje u pravilima. Ova pravila Konkursa (dalje: Pravila) biće objavljena u sekciji Notes na Facebook stranici Biomelema.
 4. PRAVO UČESTVOVANJA

Konkurs se organizuje i realizuje za područje Republike Srbije i otvoren je za sva, isključivo punoletna fizička lica koja su državljani Republike Srbije, imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, nalaze se na teritoriji Republike Srbije i korisnici su Facebook-a (u nastavku „Učesnici“).

Uslov za učestvovanje na konkursu je kupovina dva Biomelem proizvoda u prodajnom objektu kompanije Delhaize (Maxi, Tempo, Mega Maxi) i sačuvan račun, na kome je datum koji pada nakon početka konkursa, a stariji od  prijave na konkurs.

 Zaposleni i članovi uže porodice zaposlenih kod Organizatora ili Tehničke podrške ili bilo koje druge osobe povezane sa ovim Konkursom ne mogu učestvovati u Konkursu. Učesnici Konkursa ne mogu biti pravna lica.

 1. TRAJANJE KONKURSA

Konkurs se održava u periodu od: 15.10.2020 – 15.02.2021. godine. U toku ovog perioda, jednom mesečno će se proglašavati pobednici,  za prijave pristigle do 15. u mesecu, i to najkasnije do 20. u mesecu. Proglašenje pobednika konkursa objavljuje se na Facebook stranici i zvaničnom sajtu Biomelema.

Prijavljivanje za određeni period se završava 14. dana u mesecu u 23:59, što znači da objave pristigle nakon ovog vremena neće biti uzete u obzir.

 1. MEHANIZAM KONKURSA

Da bi lice steklo pravo da učestvuje na konkursu, potrebno je da tokom perioda trajanja konkursa poseti Facebook stranicu organizatora, pročita i prihvati pravila ovog Konkursa koja će biti u Notes sekciji.

Prijavom za učestvovanje na ovom Konkursu smatra se da je svaki učesnik/ca pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo/la u celosti i dao/la saglasnost za učestvovanje na Konkursu i korišćenje ličnih podataka na način opisan u ovom Konkursu.

Za učešće na Konkursu neophodno je da potencijalni učesnici:

 • kupe dva Biomelem proizvoda u prodajnom objektu kompanije Delhaize (Maxi, Tempo, Mega Maxi) i sačuvaju račun, na kome je datum koji pada nakon početka konkursa a stariji od prijave na konkurs ,

 

 • na FACEBOOK-u:  u komentaru na objavu nagradnog konkursa objave sliku, video, pesmu  ,priču , crtež  na temu „Moju zemlju srce bira“ i označe (taguju) @biomeleminfo
 • pobednici (dobitnici nagrada) su dužni da prilože na uvid fiskalni račun iz Delhaize prodajnog objekta (Maxi, Tempo, Mega Maxi) kao dokaz o kupovini dva Biomelem proizvoda, na kome je datum koji pada nakon početka konkursa a stariji od prijave na konkurs ,

 

Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom učešća na Konkursu bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka.

Organizator zadržava pravo da promeni datume nagradnih vaučera u skladu sa razvojem epidemiološke situacije i eventualnim donošenjem uredbi Vlade Republike Srbije o merama za sprečavanje širenja kovida-19.

Učesnici Konkursa mogu sva pitanja u vezi sa Konkursom, kao i primedbe da proslede u inbox na Facebook stranici Organizatora.

 1. VRSTE NAGRADA I DODELA NAGRADA

U toku trajanja Konkursa jednom mesečno će biti dodeljivana nagrada.

Nagrada je: vikend za 2 osobe u hotelu Stara planina.

Nagradni fond Konkursa je 4 x vikend za dve osobe u hotelu Stara planina.

Nagrade će osvojiti najkreativnije objave učesnika. Finalna odluka će biti doneta od strane žirija Organizatora. Imena nagrađenih će biti objavljena na zvaničnim Facebook i Instagram stranicama i zvaničnom sajtu Organizatora na početku meseca za prijave pristigle u toku prethodnog meseca.

Učesnici u toku trajanja Konkursa mogu okačiti neograničen broj objava čime povećavaju šanse da osvoje nagradu.

Učesnik može osvojiti samo jednu nagradu u toku trajanja Konkursa.

Nagrada, odnosno vaučeri za vikend u hotelu Stara planina će dobitnicima biti isporučeni na email adresu.

Učesnik koji je dao neistinite, netačne odnosno tuđe podatke biće diskvalifikovan i gubi pravo na dalje učešće, te ukoliko je bio u konkurenciji za nagradu, ona će biti dodeljena sledećem Učesniku, u skladu sa Pravilima.

Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka i biće diskvalifikovana od strane Organizatora.

Podaci o Učesnicima Konkursa koji su osvojili nagrade mogu biti objavljeni na Facebook stranici Biomelema kao i na bilo koji drugi način za koji Organizator eventualno smatra za shodno (uključujući i objavljivanje u svim medijima (elektronski, štampani, itd) dok traje konkurs i neposredno nakon završetka konkursa, a najkasnije do okončanja promocije Konkursa.

 1. NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA

Biomelem će kontaktirati dobitnike nagrada najkasnije u roku od 12 sati od objave dobitnika, u cilju dodele nagrade, putem Facebook privatnih poruka. Imena dobitnika biće objavljena na stranicama Facebook i Instagram profila Biomelema u postu napravljenom isključivo za dodelu nagrade.

Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa nekim od dobitnika nagrade, iz razloga koji ne ubrajaju u odgovornost Organizatora ili ukoliko dobitnik ne primi nagradu prilikom pokušaja dostave brzom poštom. Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne isporuči nagradu dobitniku nagrade u slučaju da dobitnik nagrade nije dostavio ispravne kontakt podatke.

Dobitnici nagrada će preuzeti nagrade prema unapred utvrđenom dogovoru putem društvenih mreža između njih i predstavnika Organizatora ili putem telefona koji su ostavili nakon što ih na društvenim mrežama kontaktira Organizator u skladu sa Pravilima. Prilikom preuzimanja nagrada dobitnik nagrade će se legitimisati odgovarajućom važećom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš).

Ukoliko nagradu nije moguće uručiti dobitniku nagrade, smatraće se da je isti odustao od nagrade i ona će biti dodeljena prvom narednom Učesniku, koji za to ispunjava uslove, a na način definisan ovim Pravilima. Ukoliko niti jedan od Učesnika ne ostvari pravo na nagradu – nagrada pripada Organizatoru.

Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili da nije punoletan nagrada će se dodeliti prvom sledećem Učesniku. Ukoliko ni sledeći učesnik ne ispunjava uslove iz ovog člana, nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku koji ispunjava uslove.

Ukoliko bilo koji od dobitnika postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli nagradu, u tom slučaju se nagrada dodeljuje prvom sledećem Učesniku. Ukoliko ni sledeći učesnik ne ispunjava uslove iz ovog člana, nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku koji ispunjava uslove.

Organizator Konkursa neće snositi odgovornost zbog nemogućnosti uručivanja nagrada i u tom slučaju će se smatrati da je dobitnik nagrade odustao od iste i ona će u tom slučaju biti dodeljena na prvom narednom Učesniku koji ispunjava uslove propisane Pravilima.

 1. LIČNI PODACI

Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu, SMS poruke na mobilni telefon i telefonske pozive na fiksni broj telefona u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa, dok traje Konkurs i njegova promocija.

Učesnik pristaje da se podaci i materijali koji sadrže lične podatke i zapise, stave na raspolaganje Organizatoru, u toku konkursa ili na drugi način u vezi sa učešćem u konkursu, čuvaju, beleže i objavljuju i na drugi način obrađuju isključivo u skladu sa zakonom i ovim Pravilima i u svrhu učešća u programu i isključivo od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora, samo dok traje Konkurs i njegova promocija.

Svako lice koje učestvuje na Konkurs ima pravo da zahteva obaveštenje, stavljanje na uvid i/ili kopiju podataka koji se odnose njega i sva prava na osnovu uvida (ispravka, ažuriranje i drugo), kao i pravo da pristanak na obradu opozove u svakom trenutku tako što će poslati pisani zahtev na email adresu Organizatora office@biomelem.rs. U slučaju opoziva lični podaci tog Učesnika se brišu, a nakon podnošenja zahteva za opoziv taj Učesnik gubi pravo na dalje učešće na Konkursu. U slučaju nedozvoljene obrade ličnih podataka svaki Učesnik ostvaruje svoja prava u skladu sa pravnim propisima Republike Srbije.

 1. DISKVALIFIKACIJA IZ PROGRAMA

Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili predstavljati zloupotrebu je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz konkursa i Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz konkursa i zanemari njihove ostvarene rezultate bez daljeg obrazloženja.

Registrovanje više različitih naloga za učešće na konkursu od strane jedne osobe je zabranjeno i može dovesti do eliminacije učesnika iz konkursa.

 1. ISKLJUČENJE I OGRANIČENJE PROGRAMA

Organizator ne odgovara za štetu koju pretrpi dobitnik, a koja je prouzrokovana isključivom radnjom tog lica, kao i radnjama trećih lica za koje Organizator ne odgovara.

 1. OPŠTE ODREDBE

Učesnici mogu postavljati pitanja u vezi sa konkursom putem privatnih poruka ili javno na Biomelem Facebook i Instagram stranicama.

Organizator će Učesniku koji je poslao upit dostaviti odgovor putem Facebook stranice organizatora ili Instagram profila javno ili u vidu privatne poruke u roku od najviše 1 (jednog) radnog dana.

Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju konkursa.

Učesnici će o eventualnom prekidu programa biti obavešteni putem Facebook stranice Organizatora https://www.facebook.com/biomeleminfo/.

Kompanija Biomelem obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestvovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane osobe koja na konkursu učestvuje.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu svaki učenik potvrđuje da je upoznat sa pravom Organizatora da pri realizaciji ovog konkursa ne prihvati ili ukloni sve komentare, tekstove, zapise, fotografije i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Biomelem promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).

Takođe, prijavom za učestvovanje na ovom konkursu svaki učesnik potvrđuje da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala (fotografija, i dr.) kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja može nastati usled (zlo)upotrebe podataka kao što su adresa stanovanja i kontakt telefona koji se prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika poklona, te da su učesnici obavešteni o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka mogu da opozovu, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

U slučaju spora između Organizatora i učesnika nadležan je sud u Beogradu.

U Beogradu, 21.septembra 2020. godine,

Biomelem d.o.o. Beograd

0
0
Korpa
Vaša korpa je prazna
Calculate Shipping